Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti SDH Hoštice za rok 2005

26. 6. 2007

Zpráva o činnosti SDH Hoštice za rok 2005

Vážené hasičky, hasiči, děti a milí hosté.

Scházíme se opět abychom společně zhodnotili činnost našeho sboru za rok 2005 a vyhlásili plán práce na rok 2006.

Největší událostí v uplynulém roce pro nás bylo to, že se nám podařilo založit družstvo mladých hasičů, které má v současné době 11 členů. Vedoucími jsou Lenka Pěnčová a Bára Šimonová-Linková, které zdárně absolvovaly kurz instruktorek pro práci s dětmi. Hned v prvním roce se družstvo starších i mladších zúčastnilo branné soutěže. Přesto, že to pro ně byla soutěž poznávací, nevedly si špatně. Mladší skončily na 5. a starší na 13. místě. Za jejich velkou snahu chceme všem, i jejich vedoucím poděkovat a doufáme, že budou v této činnosti pokračovat i letos.

A nyní k naší další činnosti.

Byly svolány 2 výborové a jedna členská schůze. Na výborových schůzích jsme se zabývali plněním úkolů vyhlášených plánem práce.

Jako již tradičně, tak i v loňském roce byl uspořádán maškarní průvod obcí. Sešlo se 30 masek a hráli 4 muzikanti pod vedením pana Hrubeše. Chceme všem členům i nečlenům, kteří se zúčastnili poděkovat.

Jako i v jiných letech tak i v tom minulém členové našeho sboru postavili májku.

Vzhledem k tomu, že v loňském roce 2 naši členové vstoupili do stavu manželského, byla jim postavena brána.

V závěru roku byl osvícen vánoční strom a pro děti byla společně s vedoucími mladých a s OÚ uspořádána Mikulášská nadílka.

I v uplynulém roce byla hasičárna pronajímána místním ženám ke cvičení aerobiku a rovněž bylo přes léto otevřeno muzeum. Z obou těchto akcí nám plynul příjem do pokladny. Jednorázově byla pronajata naší mládeži k posezení u počítačů. Jinak si členové půjčují zasedací místnost k soukromým akcím.

V březnu byl uspořádán sběr železného šrotu. Je to pro nás jeden z hlavních zdrojů příjmů. Pomáhali jsme obci jak se zametáním štěrku po zimním posypu, tak s úklidem návsi a v neposlední řadě s ušlechtěním a vysázením nových stromků ve višňovce. Celkem jsme tedy zorganizovali 12 brigád, na kterých se průběžně zúčastňovalo 9 hasičů a pomáhali i nehasiči, za což všem patří poděkování.

Za brigády u pana Janouška jsme mohli posedět u ohýnku a pochutnat si na selátku.

Na údržbě techniky a úklidu hasičárny jsme odpracovali celkem 220 hodin. Všem kteří se na tom podíleli patří náš dík, ale nejvíce si zaslouží poděkování Miroslav Věženský ml. a Josef Kašák st.

Družstvo našich mužů opět navázalo na úspěchy z minulých let a probojovalo se přes obvodní a okresní soutěž do kola krajského.  ( obvodní 3. místo, okresní 1. místo a krajská 5. místo)

Jak jste si jistě všichni všimli naší hasičárně se dostává stavebních změn. Rovněž se podařilo za významného přispění pana Minarského sehnat velmi výhodně hasičské vozidlo, neboť naše dosavadní auto „ Hýča „ nesplňovalo tech. podmínky .

Dále bylo zakoupeno : 11 ks pracovních stejnokrojů

  2 savice

 12 hadic

  Sací koš

  Rozdělovač

  Baterie do auta

V jednání je siréna a podle její ceny je ještě v plánu zakoupit jeden díl nastavovacího žebříku a proudnice.

Za hasičárnu, auto i ostatní zakoupené věci vděčíme zastupitelstvu obce Hoštice v čele se starostou panem Bělohlavem, který sehnal na vše příslušné dotace.

Letošní rok se naše řady rozrostly o nové členy, jsou to :  Adam Kazda, Ivan Pěnča, Michal Habich.

A také o mladé hasiče a to : Anežka Hlasová, Eliška Pěnčová, Lucie Jirkovská, Hana Marková, Lenka Matoušková, Otakar Němeček, Pavel Zemňák, Anna Čabanová a Petr Váchal. Všem těmto novým členům bude dnes předán členský průkaz k podepsání.

Naše řady opustil pan Hais Jindřich, který zemřel a odhlásil se pan Cikhart Petr.

Závěrem bychom chtěli poděkovat OÚ za podporu našeho sboru. Děkujeme všem členům za vykonanou práci a za dodané ceny do tomboly. Doufáme, že i letos, v roce kdy oslavíme 115. výročí od založení našeho sboru, se budete podílet na splnění plánovaných úkolů alespoň tak, jak v letech minulých.

V Hošticích 21. ledna 2006