Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti SDH Hoštice za rok 2004

25. 6. 2007
Zpráva o činnosti SDH Hoštice za rok 2004 V loňském roce se konaly 3 výborové a jedna členská schůze.Na výborových schůzích jsme projednávali plnění plánu práce. Naši zástupci se pravidelně zúčastňují jarního a podzimního aktivu. Jako již tradičně, tak i v loňském roce jsme uspořádali maškarní průvod obcí. Sešlo se přes 50 masek a to nejen členů SDH a místních občanů. Vyhrávala dudácká kapela a večer byla diskotéka. Večerní zábavu zaplatila obec. Členové sboru, jako každým rokem postavili májku. V červenci jsme se podíleli na uspořádání dětského dne. Děti zhlédly ukázky výcviku psů, zastřílely si ze vzduchovky a zúčastnily se různých her v hsičárně. Někteří členové našeho sboru pomáli obecnímu úřadu při zajišťování Stodoly Michala Tučného a rovněž pomáhali při úklidu po akci. Začátkem prosince jsme zajistili zavěšení žárovek na vánoční strom. 5.prosince proběhla v hasičárně Mikulášská nadílka, která byla hojně navštívena a dětem se líbila. Obecní úřad nechal zakoupit balíčky s dárky. V loňském roce oslavilo několik našich členů svá životní jubilea.Nejvýznamější byly: 60 let - Fürbach Jan 65 let - Vlček František 75 let - Rataj Josef Všem oslavencům tímto přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. Také v uplynulém roce se naše sportovní družstvo zúčastnilo soutěží v požárním sportu. První kolo 15.5. v Přechovicích a obsadili jsme 1.místo Druhé kolo 19.6. ve Strakonicích a také jsme zvítězili. Třetího kola( krajského) jsme se nezúčastnili, protože někteří členové družstva se v termínu konání závodů nemohli uvolnit ze zaměstnání a někteří měli zdravotní problémy.Postup do kola regionálního jsme tak přenechali 2.družstvu v pořadí,tedy Přechovicům. V letních měsicích proběhlo též prověřovací cvičení, čímž se vyzkoušely 4 nové hadice,které nám zakoupila obec. Naši členové v uplynulém období nezaháleli ani v brigádní činnosti. V únoru se 7 členů zúčastnilo úklidu štěrku po zimním posypu obecních komunikací. V dubnu a v prosinci jsme provedli úklid návsi. Pokaždé se sešlo 10 členů a 15 nečlenů. V květnu jsme uspořádali sběr železného šrotu.Sebralo se překvapivě hodně. Brigády se zúčastnilo 8 členů. Taktéž v květnu jsme uspořádali sběr kamene u pana Janouška jako náhradu za poskytnutí traktoru při sběru železného šrotu.Této akce se zúčastnilo rovněž 8 členů. Na údržbě výzbroje a výstroje bylo v uplynulém roce odpracováno 80 hodin a na údržbě hasičárny 50 hodin. Ve spolupráci s obecním úřadem byla vyplněna a odeslána žádost o grant pro SDH. Grant však pro velký zájem nebyl poskytnut. Na jedné z výborových schůzí jsme projednali žádost pana Čabana na rozšíření hasičského muzea. Jedná se o zrušení malého skladu,který již není několik let využíván.Proti tomuto rozšíření neměli členové výboru námitek. Výbor taktéž odsouhlasil žádost pí.Hanky Cikhartové o zapůjčování Hasičárny za účelem cvičení erobiku. Vylechli jste zprávu o činnosti našeho sboru. V závěru bychom chtěli poděkovat všem členům, kteří se aktivně podíleli na plnění plánu práce a doufáme že nám budou pomáhat i letos. Zároveň chceme poděkovat všem členům, kteří dodali ceny do tomboly. Dáke bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za podporu našeho sboru jak finanční tak i věcnou. Jsme si vědomi, že bez této podpory bychom si nemohli dovolit konat některé akce. V Hošticích 22.1.2005